Промоции

Електронска архива
Вашите податоци остануваат заштитени во рамки на вашиот информационен систем

Проекти

Повеќе од 150 успешни имплементации во државни институции и приватни претпријатија

Дизајн и решенија

Софтверските решенија се проектирани од врвни експерти и изработени во најновите Microsoft платформи

Интеграција на системи

МБС е ориентиран кон концептот за единствен внес на податоци што овозможува ефикасност во работата и елиминирање на грешки при внес